Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM) je krovni savez gradova i opština Republike Srbije koje imaju Kancelariju za mlade i koje se aktivno bave razvojem lokalne omladinske politike. Nacionalna KZM trenutno broji 110 članica – gradova i opština.

Organe Nacionalne KZM čine Skupština koja okuplja sve članice, Predsedništvo koje predstavlja organ upravljanja Asocijacije i Sekretarijat koji se stara o operativnom i administrativnom
radu Nacionalne KZM.

Ciljevi Nacionalne KZM:

  • Unapređenja pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalnog institucionalnog sistema omladinske politike u Republici Srbiji.
  • Razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike u gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije kroz rad Kancelarija za mlade,
  • Ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova u oblasti lokalne omladinske politike;
  • Jačanje kapaciteta opština i gradova za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima;
  • Zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članova, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za unapređenje kvaliteta života mladih u Republici Srbiji.

Nacionalna KZM je do sada realizovala niz projekata u cilju unapređenja položaja mladih u lokalnim zajednicama u Srbiji, svojim radom u prethodnom periodu prepoznata je kao važan saradnik od strane drugih mreža na nacionalnom nivou (KOMS, NAPOR), donatora, stranih partnera i lokalnih aktera omladinske politike.