Osnove omladinske politike u Republici Srbiji

Podeli sa prijateljima!

Elementi/dokumenti omladinske politike u RS

 

ZAKON O MLADIMA

Posebno mesto u oblasti omladinske politike u Republici Srbiji svakako zauzima Zakon o mladima koji je Narodna skupština donela 5. jula 2011. godine. 

Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.

 

Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit.

Načela zakona o mladima su:

 • Načelo podrške mladima;
 • Načelo jednakosti i zabrane diskriminacije;
 • Načelo jednakih šansi
 • Načelo jačanja svesti o značaju mladih i njihovoj društvenoj ulozi
 • Načelo aktivnog učešća mladih
 • Načelo odgovornosti i solidarnosti mladih.

 

Nacionalna strategija za mlade RS

Obrazovanjem Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: MOS) maja 2007. godine, ishodom aktivnog četvorogodišnjeg zagovaranja mladih u okviru Koalicije mladih Srbije, udruženja građana i podmladaka političkih stranaka, započet je proces razvoja sistema podrške mladima i saradnje sa mladima. MOS je od samog obrazovanja započelo kreiranje strateških i zakonskih dokumenata u oblasti omladinske politike. Vlada donela je, na predlog MOS-a, 9. maja 2008. godine Nacionalnu strategiju za mlade, 22. januara 2009. godine Akcioni plan za sprovođenje NSM za period od 2009. do 2014. godine, a 4. marta 2010. godine Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji. 

Nakon isteka prve Nacionalne strategije i analize dobijenih rezultata realizacije ušlo se u proces izrade nove NSM, koji je započet 31. jula 2014. godine donošenjem Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu NSM za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje. Vlada je u Radnu grupu imenovala 53 člana, predstavnike svih relevantnih državnih organa i institucija, predstavnike udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza (u daljem tekstu: udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti) i stručnjake u oblasti omladinske politike. Uspostavljeno je 8 tematskih grupa (zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje, vaspitanje i obuka, zdravlje i blagostanje, aktivizam i aktivno učešće mladih, mobilnost i informisanje, socijalna uključenost, kreativnost i kultura, bezbednost) za razvoj NSM, u kojima su učestvovali članovi Radne grupe, kao i druge zainteresovane strane.

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine je usvojena 27. februara 2015. godine, a aktuelni Akcioni plan za realizaciju NSM je usvojen 18. decembra 2018. godine na period (2018-2021).

NSM definiše devet strateških ciljeva kao željenih, promenjenih stanja kada su u pitanju mladi u oblastima od interesa za mlade. Uspešnom realizacijom NSM u narednih 10 godina unaprediće se:

 – zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca; 

– kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnost mladih; – aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu; 

– zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca; 

– uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih; 

– podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti; 

– mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima; 

– sistem informisanja mladih i znanje o mladima; 

– korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja.

 

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini 

Izrada i realizacija APPM u APV je predviđena Zakonom o mladima i rezultat je saradnje sa nevladinim sektorom i resornim pokrajinskim sekretarijatima, ali i potrebe za sistemskim pristupom prema mladima na teritoriji Vojvodine. Do sada su u AP Vojvodini realizovana dva Akciona plana politike za mlade u ciklusima od po četiri godine (2005-2008 i 2011-2014).

Nakon isteka poslednjeg APPM i analize dobijenih rezultata realizacije ušlo se u proces izrade novog Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2020.

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2020 je realizovan putem konkursa koji svake kalendarske godine raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sredstva za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u APV za period 2015-2020 obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o mladima (Čl. 12, stav 1 i 2) i biće opredeljena onim organizacijama i ustanovama koje svojim projektima realizuju aktivnosti u oblastima: 

 •  Obrazovanje mladih;
 •  Zapošljavanje mladih;
 •  Zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima;
 •  Kultura i informisanje mladih;
 •  Aktivizam i slobodno vreme mladih;
 •  Volonterizam i mobilnost mladih;
 • Bezbednost mladih;
 •  Zaštita životne sredine i održivi razvoj.

 

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP za mlade) 

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP za mlade) je strateški opštinski/gradski dokument koji definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih te sredine. Lokalnim akcionim planom obezbeđuje se doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, kao i drugih sektorskih strategija koje utiču na život mlade osobe (npr. akcioni planovi za decu, omladinsko preduzetništvo, strategija za razvoj zdravlja mladih, zapošljavanja, itd.), te međunarodnih dokumenata iz oblasti omladinske politike. Lokalni akcioni plan je javni dokument, koji mora biti u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade, načelima Zakona o mladima, kao i u skladu sa lokalnim strategijama.

 

Nacionalni Savet za mlade

Vlada, na predlog Ministarstva, u skladu s propisima koji uređuju rad Vlade, obrazuje Savet za mlade kao savetodavno telo koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje.

Savet za mlade čine predstavnici organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza iz čl. 13. i 14. ovog zakona, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.

Najmanje jednu trećinu članova Saveta za mlade čine predstavnici mladih iz reda udruženja i saveza iz čl. 13. i 14. ovog zakona.

 

Pokrajinski savet za mlade i savet za mlade jedinice lokalne samouprave

Radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave može osnovati pokrajinski, gradski i opštinski savet za mlade.

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA – RESOR KOJI SE BAVI MLADIMA

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je resor Vlade Republike Srbije zadužen za delatnosti omladine i sporta. 

 

Sektor za omladinu

U okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem za razvoj i unapređenje mladih i sprovođenja ideja za podsticanje mladih da učestvuju u društvenim tokovima savremenog doba ; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare svoje ciljeve ; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje, stručno usavršavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima prilikom organizovanja međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova na teritoriji Republike Srbiji; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama van teritorija Republike Srbije; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Sektor za sport

Sektor za sport u okviru svojih ovlašćenja realizuje sledeće usluge:

Izrađuje odgovare na Podneske (dopisi, zahtevi, prijave, molbe, žalbe, prigovore…), kao i za Zahteve za pristup informacijama od Javnog značaja u oblasti sporta / Zahtev je neophodno dostaviti na definisanom obrazcu. Obrazac -Zahtev za pristup informacijama od Javnog značaja u oblasti sporta;Izrađuje – Zapisnike (pismena forma izveštavanja o usmenim raspravama ili pismenim korespodencijama), referate; Analitičko upoznavanje sa podnescima (po potrebi komuniciranje sa podnosiocima); Izrađuje informacije, mišljenja, dopise podnosiocima; realizuje dostavljanje akata; izrađuje mišljenja, stavove, podrške, saglasnosti

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Delokrug rada sekretarijata za sport i omladinu

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, osnovan je Odlukom o izmenama i dopunama odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“ br. 3/2002) od 12.3.2002. godine, nakon usvajanja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine („Sl. glasnik RS“, 6/2002). Ovim Zakonom su utvrđene značajne nadležnosti Pokrajine u oblasti sporta i omladine čime je stvorena normativna osnova za rad ovog Sekretarijata.

 

Nadležnosti su potom redefinisane Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS“, br. 99/2009), da bi bile proširene donošenjem Zakona o sportu 2011 godine („Sl. glasnik RS“, 24/11 i 99/11) i, iste godine, donošenjem Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/11).

 

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14 i 54/14 – drugi propis), utvrđeno je da poslove pokrajinske uprave u oblasti sporta i omladine, obavlja Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, te su utvrđene sledeće njegove nadležnosti:

 

 • obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, utvrđenih zakonom;
 • utvrđuje sportske objekte i programe međunarodnih sportskih takmičenja značajnih za AP Vojvodinu;
 • osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu i vrši osnivačka prava nad njima;
 • bliže uređuje uslove za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta i korišćenje javnih sportskih terena;
 • utvrđuje putem kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji AP Vojvodine, kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su posebno značajne za AP Vojvodinu;
 • vodi evidencije u oblasti sporta;
 • utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi i obezbeđuje uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i drugih organizacija u oblasti sporta;
 • obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave iz svoje oblasti;
 • vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti sporta;
 • prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina;
 • prati i podržava rad udruženja mladih i za mlade, saveza, kao i lokalnih kancelarija za mlade;
 • osniva Savet za mlade APV i koordinira njegov rad, u skladu sa zakonom;
 • priprema programe i predlaže mere za unapređivanje položaja mladih u skladu sa akcionim planom politike za mlade;
 • podržava projekte iz oblasti koje su značajne za mlade;
 • predlaže ustanovljavanje nagrada iz oblasti sporta i omladine;
 • nagrađuje sportiste za ostvarene sportske rezultate;
 • dodeljuje stipendije perspektivnim sportistima;
 • nagrađuje darovitu i uspešnu decu i omladinu u AP Vojvodini i kontinuirano podržava njihov razvoj;
 • obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine;
 • obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

 

Institucije na lokalu zadužene za brigu o mladima

Institucije koje se razvijaju na lokalnom nivou zadužene za brigu o mladima su: 

 

 • Imenovano lice ispred Opštinskog veća, 
 • Kancelarija za mlade (KZM), 
 • Lokalni Saveti za mlade (SM) i 
 • Omladinski klubovi/ Centri za mlade.

 

Imenovano lice u Opštinskom veću

Neophodno podići brigu o mladima na najviši nivo i u tom cilju potrebno je odrediti osobu u okviru Opštinskog/ Gradskog veća zaduženu za omladinsku politiku. 

Ključna saradnja imenovano lice i Koordinator/ka KZM-a.

 

KANCELARIJA ZA MLADE

Radi obezbeđivanja uslova za aktivno uključivanje mladih u život i rad društvene zajednice, osnaživanja mladih, pružanja podrške organizovanju različitih društvenih aktivnosti mladih, učenju i kreativnom ispoljavanju potreba mladih, jedinica lokalne samouprave može, u okviru svojih ovlašćenja, potreba i mogućnosti, osnovati kancelariju za mlade.

Kancelarija za mlade finansira se iz budžeta jedinice lokalne samouprave, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Kancelarije za mlade (KZM)- Deo gradske/ opštinske uprave koji je odgovoran za sprovođenje lokalne omladinske politike. 

Delokrug rada KZM-a je:

 • Razvija, sprovodi, prati lokalnu omladinsku politiku- inicira izradu i prati sprovođenje LAP-a za mlade; 
 • Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju, komunikaciji i koordinaciji;  
 • Prati rad odgovornih za rad sa mladima  (posebno u OK) i trošenje gradskih/opštinskih sredstava; 
 • Podstiče aktivizam mladih, komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u procesima donošenja odluka; 
 • Pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih- zagovara za budžetska sredstva za mlade, aplicira i pruža podršku inicijativama i projektima mladih;
 • Obezbeđuje podršku u radu drugim institucijama- OK, SM; 
 • Sprovodi istraživanja o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici;
 • Vodi bazu podataka o aktivnim organizacijama mladih.

 

Lokalni Saveti za mlade (SM)

Lokalni savet za mlade je lokalno savetodavno telo zaduženo za definisanje i realizaciju procesa izrade i sprovođenja omladinske politike na lokalu.

Delokrug rada Saveta za mlade jedinice lokalne samouprave:

 • Inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u koje obuhvataju oblasti od značaja za mlade (obrazovanje, slobodno vreme, zapošljavanje, informisanje, aktivno učešće, itd);
 • Učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa NSM i prati njihovo ostvarivanje; 
 • Daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Opštine;
 • Daje mišljenje  na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština  u oblastima od značaja za mlade; 
 • Usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini, predsedniku opštine i Opštinskom veću;
 • Inicira pripremu projekata i učešće opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti opštine;
 • Podstiče ostvarivanje medjuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava opštinu;
 • Daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine i prati njihovo ostvarivanje.

 

OMLADINSKI KLUBOVI (OK)/KLUBOVI ZA MLADE

OK predstavlja gradski/opštinski prostor u kojem se realizuju politike usmerene na direktan rad sa mladima.

OK predstavlja vezu između planiranih politika (LAP-a) i njihove realizacije u konkretne programe i omladinske inicijative. 

 

OK je: 

 • prostor za okupljanje mladih; 
 • info point – tačka sa različitim informativnim materijalima (brošure, leci, posteri…) i besplatnim pristupom internetu; 

    –      prostor za individualno savetovanje; 

    –      prostor za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i dr.; 

   –       prostor za organizovanje programa neformalnog obrazovanja (edukativnih programa)

  –        prostor i oprema za kulturnu i umetničku produkciju (muzika, pozorište, video, likovna      umetnost, igra…) itd.

 

Delokrug rada OK:

 • Promoviše aktivizam mladih i podržava razvoj i rad inicijative mladih,

               kao i razvoj omladinskog sektora na lokalnom nivou;

 • Razvija programe neformalnog obrazovanja na teme od interesa za mlade, odnosno prepoznate u okviru LAP-a; 
 • Sprovodi najrazličitije usluge prepoznate kao potrebe mladih/omladinskog sektora (istraživački rad, organizator kulturnog života, vannastvnih aktivnosti, servis za pružanje usluga udruženim mladima, programi u sprovođenju mera aktivnog zapošljavanja, itd.);
 • Podržava i sprovodi programe međunarodnog omladinskog rada i mobilnosti mladih;
 • Učestvuje u izradi LAP-a i implementira programe iz LAP-a u saradnji sa KZM i Savetom za mlade.

Razlike u delokrugu rada
KZM- OK

Ključna razlika:

KZM je deo lokalne uprave, osniva je lokalna samouprava, i ona koordinira poslovima vezanim za društvenu brigu o mladima na nivou grada/opštine; 

OK je  gradski/opštinski prostor za mlade usmeren na direktan rad sa mladima.

 

Presek stanja- analiza stepena razvoja LIOM-a u pojedinačnim opštinama

 1. Šta je sve postoji i u kom stepenu razvijenosti (KZM, SM, OK, Član veća)?
 2. KZM:

Uključenost u lokalnu samoupravu-   sistemtizacija radnog mesta, raspoloživi resursi;

Razvijenost strateških dokumenata- LAP, ostala tematska dokumenta po oblastima;

Budžet- veličina budžeta, raspoloživost;

Vidljivost prema mladima- obuhvat mladih, posebne grupe mladih;

Aktivnosti.

 1. OK: 

Izdvojenost od KZM (prostor, ljudi, programi);

Razvijenost programa;

Ciljne grupe.

 1. SM:

Sastav i način izbora;

Funkcionalnost.

 

Pored Institucije na lokalu zadužene za brigu o mladima (KZM, OK, SM) treba napraviti spregu u horizontalnom pravcu sa svim institucijama i organizacijama koje se na bilo koji način bave mladima, a takođe i po vertikali ka Nacionalnoj asocijaciji KZM i na kraju ka Ministarstvu omladine i sporta RS.

 

Standardi rada KZM I kompetencije koordinatora

STANDARDI su skup mera koje dovode do unapredjenja rada LKZM i sprovođenje LAPa; 

Standardi su formirani su prema lokalnim prilikama i nisu isti za sve opštine.

Standardi su razvijeni za 3 grupe opština:

1.grupa – do 25.000 stanovnika;

2.grupa – 25.000 – 80.000 stanovnika; 

3.grupa – preko 80.000 stanovnika.

 

 

Kompetencije lokalnih koordinatora/ki

 

Kompetencije koordinatora KZM predstavljaju skup znanja, veština i vrednosnih stavova koje omogućavaju koordinatoru da na efikasan, efektivan i konstruktivan način koordinira i sprovodi omladinsku politiku na lokalnom nivou i time omogući ispunjenost standarda. 

 

     Kompetencije:

-Optimalna koordinacija aktivnosti lokalne KZM;

-Efikasno upravljanje raspoloživim lokalnim resursima;

-Poznavanje  strateških i zakonskih dokumenata iz oblasti omladinske  politike;

-Pismena, usmena komunikacija i digitalna pismenost ;

-Komunikacija i interakcija sa mladima i drugim subjektima omladinske politike;

-Planiranje u omladinskoj politici;

-Rad sa mladima;

-Rad sa osetljivim grupama mladih;

-Koordinator  poznaje osnovna dokumenta vezana za volontiranje i promoviše volonterski rad.

 

Lokalna samouprava, struktura i nadležnosti, relacije izmedju njih i mesto KZM

 

U Srbiji, jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd, kako piše u Ustavu RS iz 2006. godine koji određuje položaj jedinica lokalne samouprave, nadležnost opština, pravne akte koje donosi, organe, nadzor nad njenim radom i zaštitu. Zakon o lokalnoj samoupravi razrađuje ove kategorije, tako i obavezu Republike odnosno teritorijalne autonomije da obezbede sredstva jedinici lokalne samouprave kada izvršava prava i dužnosti iz kruga poverenih poslova. Takođe, Zakonom o ministarstvima iz 2007. godine predviđa se formiranje Agencije za razvoj infrastrukture lokalne samouprave kao stručne službe Vlade RS čiji je cilj ravnomerno podsticanje razvoja i unapređenje infrastrukture loklne samouprave povezivanjem finansijskih organizacija, predstavnika nadležnih organa drugih zemalja, gradova i opština i određivanjem tzv. prioritetnih investicionih projekata.

Lokalnu samoupravu čine odeljenja, službe, odseci… U okviru lokalnih samouprava odeljenja međusobno sarađuju u ostvarivanju ciljeva celokupne samouprave. Kancelarija za mlade može biti deo nekog od odeljenja, npr. Odeljenje za privredu i društvene delatnosti.

 

Struktura Gradske uprave Loznica

 

Gradska uprava


NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

NAČELNICI ODELJENJA

ODELJENJE ZA RAD ORGANA GRADA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA FINANSIJE

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI (Kancelarija za mlade)

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

ODELJENJE ZA PRIVREDU

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

ODELJENJE ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE.

 

Struktura Opštinske uprave Opštine Ivanjica

„Gde su mladi u Statutima njihovih opština“

Vrlo je bitno da su mladi kao ciljna grupa prepoznati u Statutima gradova i opština, na to treba obratiti posebnu pažnju.

Budžet lokalne zajednice

Programsko budžetiranje je osnov finansiranja i funkcionisanja lokalnih samouprava. Kancelarija kao deo lokalne samouprave je obuhvaćena tom vrstom finansiranja kroz Program 14. Razvoj sporta i omladine, kroz sprovođenje omladinske politike, planirane Lokalnim akcionim planom za mlade. Kroz programski budžet potrebno je klasifikovati svaku vrstu troška, koji je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade. U toku budžetske godine potrebno je, najkasnije, do polovine 11. meseca predati plan rada sa budžetom za narednu godinu, uz obrazloženje troškova sa detaljnim planom aktivnosti (prilog). Eksel obrazac programskog budžetiranja lokalnih samouprava se može preuzeti na sajtovima lokalnih samouprava, kao i na sajtu SKGO-a.

Podeli sa prijateljima!