Karijerni centar

Podeli sa prijateljima!

Karijerni centar, kao održivi servis za karijerno vođenje i savetovanje mladih, ima za cilj da pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada, a sve u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih nezaposlenih lica. Funkcionisanje Karijernog centra osmišljeno je kroz nekoliko usluga. Karijerni centar u okviru savetodavne uloge organizuje individualna savetovanja, pruža informacije na zahtev preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme. Ostale usluge koje karijerni centar nudi mogu se podeliti u dva pravca. Prvi pravac je pružanje usluga mladima kada je u pitanju zapošljavanje, što obuhvata obuke iz oblasti pisanja CV-ija, radne biografije, intervijua, osnovna obuka za rad na računaru i programima radnih i stručnih praksi. Drugi pravac je pružanje usluga mladima ako je u pitanju samozapošljavanje što obuhvata prezentacija programa subvencionisanja samozapošljavanja, obuke iz oblasti pisanja biznis plana, pravnih usluga i pitanja, obuka za izradu veb prezentacije. Kao dodati segment uspostavljanja i funkcionisanja Karijernog centra mladi imaju mogućnost da pohađaju Program radne prakse sa rezultatom veće zapošljivosti mladih.

PROBLEM
Opšti statistički podaci na Nacionalnom nivou iz decembra 2017. godine pokazuju da se na evidenciji NSZ nalazi 650.573 nezaposlenih, od čega je 138.690 do 30 godina. Kada sagledamo situaciju vidi se da je ogroman broj mladih ljudi potpuno finansijski zavisno od plata i penzija svojih roditelja i porodica, bez ikakve šanse da na bilo koji način steknu bilo kakvo radno iskustvo, a kasnije i mogućnost zaposlenja, uzimajući u obzir dešavanja na makro državnom nivou i tešku finansijsku situaciju države.

Prethodno prikazana statistika na državnom nivou može se poistovetiti sa situacijama u opštinama širom Srbije. Primer – u Opštini Ivanjica od ukupno 3.800 nezaposlenih, 674 čine mladi. Pored ovog broja postoji i veliki broj nezaposlenih mladih koji nisu prijavljeni na listu evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nedovoljan broj programa za mlade iz oblasti zapošljavanja, mali broj slobodnih radnih mesta, radnih praksi, nedovoljno znanja iz oblasti veština za zapošljavanje, nepostojanje servisa koji bi radio na savetovanju i usmeravanju mladih kada je u pitanju njihovo školovanje, odnosno zaposlenje ili samozaposlenje, uzroci su stope nezaposlenosti mladih.

Kako bi uticali na rešavanje pomenutih problema i kako bi mehanizmi za podršku mladima u pitanjima vezanim za razvoj karijere bili održivi, neophodno je formiranje održivog servisa za karijerno vođenje i savetovanje mladih „Karijernog centra“ u okviru Kancelarije za mlade, kao i jačanjem svih uspostavljenih modela saradnje u lokalnoj zajednici. Oblasti kojima se program bavi su visoka nezaposlenost mladih kao i nedovoljna razvijenost kompetencija mladih za zapošljivost. Svrha pokretanja i osnivanja Karijernog centra je jačanje kapaciteta Kancelarije za mlade u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Cilj je usmeren na povećanje zapošljivosti mladih od 15 do 30 godina. Iskustvo je pokazalo da uključivanje različitih aktera ( Kancelarije za mlade, srednjih škola, udruženja građana, itd) pomaže širenju svesti o značaju Karijernog vođenja i savetovanja kao mehanizma za smanjenje nezaposlenosti mladih.

INOVATIVNOST PROGRAMA
Inovativnost projekta se ogleda u samom formiranju održivog servisa za karijerno vođenje i savetovanje mladih „Karijernog centra“, odnosno u njegovom funcionisanju i načinu na koji su osmišljene usluge koje će mladi moći da koriste. Karijerni centar u okviru savetodavne uloge organizvaće individualna savetovanja, pružanja informacija na zahtev, preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme. Ostale usluge koje karijerni centar nudi mogu se podeliti u dva pravca. Prvi pravac je pružanje usluga mladima kada je u pitanju zapošljavanje, što obuhvata obuke iz oblasti pisanja CV-ija, radne biografije, intervijua, obuka za rad na računaru i programima radnih i stručnih praksi. Drugi pravac je pružanje usluga mladima ako je u pitanju samozapošljavanje što obuhvata obuke iz oblasti pisanja biznis plana, pravnih usluga i pitanja, obuke za rad na računaru, obuka za izradu veb prezentacije. Kao dodati segment uspostavljanja i funkcionisanja Karijernog centra mladi imaju mogućnost da pohađaju Program radne prakse sa rezultatom veće zapošljivosti mladih. Program radne prakse mladom i nezaposlenom licu, u skladu sa njegovim obrazovnim profilom, omogućuje stručno usavršavanje u javnom, privatnom i civilnom sektoru.
Ciljna grupa i krajnji korisnici jesu mladi (15-30 godina). Karijerni centar kroz svoje funkcionisanje uključuje i deo pripadnika osetljivih grupa (mladi Romi i Romkinje, mladi ometeni u razvoju, socijalno ugroženi mladi kao i mladi iz ruralnog područja opštine).

PREDLOG KORAKA U OSNIVANJU I USPOSTAVLJANJU KARIJERNOG CENTRA KROZ PROJEKTNO FINANSIRANJE:
1. Pripremne i promotivne aktivnosti

1.1. Formiranje tima za uspostavljanje Karijernog centra – Neophodno je formirati tim za uspostavljanje Karijernog centra, koji uz preporuku treba da se sastoji od menadžera tima (Kancelarija za mlade), asistenta/savetnika u timu (Kancelarija za mlade), predstavnika lokalne samouprave, predstavnika partnera/udruženja na uspostavljanju Karijernog centra i koordinatora Programa radne prakse (ukoliko se uspostavljanje Karijernog centra sadrži i dodatni segment Program radne prakse). Prvi zadatak tima je da pripremi neophodne uslove za neometano uspostavljanje Karijernog centra. Treba izvršiti podelu zadataka unutar tima, definisati detaljni plan aktivnosti, a takođe se preporučuje izrada medijske strategije i priprema svih neophodnih preduslova za pravilnu realizaciju vremenskog plana.

1.2. Vizuelni identitet Karijernog centra – Za potrebe promocije Karijernog centra i povećanja vidljivosti programa preporuka je da se u u skladu sa ciljevima programa razvije vizuelni identitet programa. Time će sve aktivnosti biti uniformisane i prepoznatljive uz podelu promotivnog materijala pripadnicima ciljne grupe u toku realizacije celog programa.

1.3. Promocija programa – Preporuka je da se sprovede planska promocija programa kroz izradu promo spotova i planiranih aktivnosti. Takođe kroz promociju projekta, putem plakata, podele flajera na štandovima sve zainteresovane strane će blagovremeno biti informisane sa akcentom na pozivanje mladih koji su ciljna grupa programa i budući korisnici Karijernog centra.

1.4. Uspostavljanje Karijernog centra u KZM – Za potrebe formiranja i rada Karijernog centra kao inovativnog servisa, preporuka je da se koristi deo prostora Kancelarije za mlade. Ovaj prostor treba opremiti adekvatnim nameštajem i računarskom opremom koja je neophodna za funkcionisanje centra, a jedan deo prostora biće opredeljen za rad sa korisnicma odnosno za individualno savetovanje. Treba pripremiti i izraditi promotivni materijal sa posebnim akcentom na usluge koje nudi Karijerni centar. Obezbediti, ako ne postoji, u okviru objekta gde se nalazi Kancelarija za mlade prostor za održavanje obuka i sastanaka.

2. Karijerno informisanje i savetovanje – U procesu pokretanja i razvijanja Karijernog centra, a u cilju informisanja i savetovanja mladih osmisliti usluge koje za zadatak imaju zadovoljenje potreba i razvoj kapaciteta mladih u pravcu njihovog opredeljenja i pomoć pri opredeljenju za karijerom kao i povećanje njihove zapošljivnosti kroz veću šansu za zaposlenje i samozaposlenje.

2.1. Planiranje i realizacija aktivnosti za karijerno informisanje i savetovanje (Obuka za programski tim) – Preporučuje se realizacija trodnevne obuke za projektni tim u cilju razvoja kapaciteta za korišćenje novih tehnologija, a sve u cilju informisanja ciljne grupe projekta. Glavni rezultat ove aktivnosti je razvijen model održivih servisa za karijerno informisanje i savetovanje. Za realizaciju ove aktivnosti, takođe se preporučuje, angažovanje eksperta iz oblasti informacionih tehnologija.

2.2. Realizacija individualnih savetovanja – Glavni akter u realizaciji ove aktivnosti je asistent/savetnik na programu koji kroz individualni razgovor sa korisnicima razmatra dileme i eventualne probleme na koje mladi nailaze u oblasti razvoja karijere. Kroz jednočasovni razgovor savetnik (preporuka-stručnjak iz ekonomskih nauka), u zavisnosti od potrebe korisnika daje tačne informacije i upućuje na adekvatne institucije ili pojedince gde korisnik može dobiti odgovore na eventualna pitanja koja samostalno nisu uspeli da reše. Korisnici se mogu prijaviti za individualni sastanak sa savetnikom na sopstveni zahtev ili na preporuku predstavnika Karijernog centra u zavisnosti od sopstvenih potreba. Savetovanje se obavlja u saradnji sa partnerima/udruženjima/institucijama, koje se na bilo koji način bave rešavanjem problema nezaposlenosti mladih u cilju razmene informacija.

2.3. Davanje informacija putem elektronske pošte ili telefona – Korisnici tražene informacije od Karijernog centra mogu dobiti i putem elektronske pošte ili telefona. Korisnici mogu zahtevati razne informacije iz oblasti koje Karijerni centar nudi, a ukoliko neku informaciju nije moguće odmah dati korisnici će biti kontaktirani u što kraćem vremenskom periodu.

2.4. Karijerni centar kao deo sajta KZM – Preporuka je da u okviru sajta Kancelarije za mlade bude izrađen poseban deo koji će biti opredeljen za Karijerni centar. Svrha izrade ove platforme je unapređenje komunikacije između svih aktera Karijernog centra što uključuje i pružaoce usluga i korisnika, a u cilju povećanja broja korisnika centra.

2.5. Onlajn karijerno savetovanje – Kroz ubrzani razvoj tehničko-tehnološkog društva uslugom onlajn karijernog savetovanja se postiže povećanje broja korisnika, a time i broj mladih kojima je pružena pomoć u daljem razvoju karijere. Ovom vrstom savetovanja, teritorijalna udaljenost korisnika usluga u odnosu na lokaciju Karijernog centra neće biti prepreka, pa će se na ovaj način povećati broj korisnika, prvenstveno onih koji žive u ruralnom području opštine. U okviru onlajn savetovanja na veb platformi se preporučuje razvijenje usluge čet podrške koja će funkcionisati tako što mladi kontaktiraju karijernog savetnika sa određenim pitanjima, a on u najkraćem mogućem roku odgovara i inicira dalju komunikacije.

2.6. Kreiranje i promocija Info Biltena Karijera – Takođe se preporučuje izrada Info biltena, koji će obuhvatati širok spektar informacija kao što su informacije za nastavak obrazovanja (fakulteti, visoke škole, akademije), konkurse za studije u Srbiji i inostranstvu, programe, edukacije, seminare i konferencije, volonterske akcije, kampove, programe koje organizuju omladinske organizacije, radne i stručne prakse, iformacije vezane za zaposlenje, najave događaja (konkursi za radna mesta, sajmovi zapošljavanja…) kao i sve ostale vesti iz Karijernog centra. Preporučuje se da Info bilten Karijera izlazi jednom mesečno u štampanom i elektronskom obliku, a takođe da bude objavljen putem svih internet platformi Kancelarije za mlade, a putem mejling liste će da bude prosleđen svim medijima, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i svim ostalim zainteresovanim stranama, a prevashodno mladima. Štampani primerke tteba podeliti kroz javne akcije u blizini velikih mesta gde je velika koncentracija mladih ljudi koji čine ciljnu grupu programa.

2.7. Razvijanje i unapređenje društvenih mreža KZM (Fejsbuk i Instagram) – Kada je u pitanju komunikacija sa mladima i između mladih glavni vid komunikacije jesu društvene mreže. Iz tog razloga se preporučuje razvijanje i unapređenje naloga KZM na društvenim mrežama, konkretno Fejsbuk i Instagram naloga. Društvene mreže su najmasovniji vid komunikacije kada je u pitanju plasiranje informacija ciljnoj grupi i na takav način će se najbolje vršiti promocija Karijernog centra i njegovih usluga i stvoriti mogućnost za uključivanje što većeg broja korisnika.

2.8. Info dan – Preporučuje se da Karijerni centar svakog prvog petka u mesecu organizuje info dan. Mladi će u okviru ove aktivnosti imati priliku da se upoznaju sa radom, uslugama i programima Karijernog centra.

3. Set usluga Karijernog centra – Direktni korisnici karijernog centra (mladi) mogu kroz set usluga razviti svoju karijeru ili svoj kapacitet kojim povećavaju konkurentnost pri zaposlenju ili započeti sopstveni biznis kroz registraciju određene delatnosti. Set usluga karijernog centra se pruža u dva pravca i to prvi u pravcu zapošljavanja mladih, a drugi u pravcu samozapošljavanja mladih. Usluge karijernog centra su besplatne. Obuke koje su deo ovog seta treba realizovati u opremljenim prostorijama za obuke i sastanke koje su deo Kancelarije za mlade, dok će praktični deo ovog seta, realizacija Programa radne prakse, Kao dodatnog segmenta uspostavljanja i funkcionisanja Karijernog centra, kroz koji mladi imaju mogućnost da pohađaju Program radne prakse sa rezultatom veće zapošljivosti biti organizovan i realizovan u saradnji sa partnerom na programu. Program radne prakse biće realizovan u poslovnom prostoru privatnog, javnog i civilnog sektora.

3.1. Obuke i programi u okviru prvog pravca delovanja Karijernog centra – Zapošljavanje mladih

3.1.1. Obuke iz oblasti pisanja CVija, radne biografije, intervijua – Preporučuje se organizacija trodnevne obuke na pomenute teme (svaki dan obraditi po jednu temu). Ovoj obuci maksimalno može da prisustvuje 20 zainteresovanih mladih ljudi. Cilj obuke je da kroz lični razvoj povećaju svoju zapošljivnost i lakše dođu do zaposlenja. Takođe se preporučuje da obuke vodi diplomirani ekonomista, eventualno saradnik Kancelarije za mlade, a održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

3.1.2. Obuka za rad na računaru – Preporučuje se realizacija ove trodnevne obuke namenjene za grupu od 20 mladih zainteresovanih ljudi. Osnovni kurs predstavlja trodnevnu obuku za rad na računaru, ne zahteva nikakvo predznanje polaznika i obuhvata vindovs (operativni sistem), vord (program za obradu teksta) i Internet (slanje i prijem elektronske pošte, korišćenje socijalnih mreža, rad na Internetu). Preporučuje se da obuke radi saradnik Kancelarije za mlade. diplomirani profesor matematike ili informatike a održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

3.1.3. Obuke na teme radnih i stručnih praksi – U okviru ove dvodnevne obuke mladi imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim informacijama o radnoj etici, pricnipima rada u okviru radnih i stručnih praksi, ulozi praktikanata, upoznavanju sa pravima i obavezama u toku praksi. Obuka je namenjena za 20 mladih zainteresovanih ljudi i traje jedan dan, preporuka je da obuku vodi diplomirani strukovnik ekonomista, saradnik Kancelarije za mlade. Takođe se preporučuje da održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

3.2. Obuke u okviru drugog pravca delovanja Karijernog centra – Samozapošljavanje mladih

3.2.1. Prezentacija programa subvencionisanja samozapošljavanja u Republici Srbiji – Preporuka je da u okviru ovog pravca mlade prvo upoznati sa programima subvencionisanja samozapošljavanja. Prezentacija je namenjena za grupu od 20 mladih ljudi koji će imati priliku da se upoznaju sa svim programima u Republici Srbiji koji su vezani za subvencionisanje samozapošljavanja, koje sprovodi na primer (NSZ, RAS, Fond za razvoj Republike Srbije). Takođe se preporučuje da obuke vodi diplomirani ekonomista-osoba upućena u programe subvencionisanja samozapošljavanja u Republici Srbiji, saradnik Kancelarije za mlade, a održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra treba da bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.
3.2.2. Obuka osnove pravnih usluge – Ova obuka je namenjena za grupu od maksimaln 20 ljudi i obuhvata pravne savete u vezi sa poslovanjem, pomoć pri registraciji, pomoć pri izradi ugovora i slično. Obuka će trajati dva dana, a preporučuje se da savetovanje radi diplomirani pravnik po mogućstvu saradnik Kancelarije za mlade. Održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra treba da bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

3.2.3. Obuke pisanje biznis plana – Obuka je namenjena za 20 mladih ljudi koji žele da steknu znanje iz oblasti pisanja biznis plana i preporuka je da traja tri dana. U okviru ove obuke mladi će imati priliku da se upoznaju sa izradom biznis plana sa osvrtom na ličnu motivaciju, iskustvo u biznisu, viziju i misiju kompanije, veličinu tržišta i ciljnu grupu, konkurenciju itd. Preporučuje se da obuku vodi diplomirani ekonomista, po mogućstvu saradnik Kancelarije za mlade. Održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra treba da bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

3.2.4. Obuka Veb dizajn – Preporučuje se realizacija Obuke Veb dizajn u trajanju od 2 dana za minimum 20 polaznika u cilju savetovanje za izradu veb sajta, prezentacije preduzetničke ideje i funkcionalnost društvenih mreža u poslovne svrhe. Preporučuje se da obuku vodi saradnik Kancelarije za mlade, sertifikovani „Web developer“. Održivost obuke biće obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu. Održivost obuke za naredne godine funkcionisanja Karijernog centra treba da bude obezbeđena Programskim budžetom Kancelarije za mlade za narednu godinu.

Preporuka je da se pravac zapošljavanja dopuni realizacijom jedne vrste prakse, kao primer predstavljamo Program radne prakse razvijem u Kancelariji za mlade opštine Ivanjica.

3.1.4. Realizacija Programa radne prakse – Program radne prakse koji realizuje Centar za radno angažovanje Ivanjica (partner na programu) u saradnji sa nosciocem projekta jedan je od efikasnih programa za zapošljavanje mladih, i biće uvršten među usluge koji Karijerni centar nudi mladima. U poslednje četiri godine od kada se program realizuje od ukupno 273 angažovanih mladih u ovkiru programa, zaposlenje nakon završetka istog dobilo je 95 mladih što čini 34.80% od ukupnog broja. Program je u okviru programa Karijernog centra finansiran od strane Opštine Ivanjica u iznosu od 1.200.000,00 rsd. Program radne prakse ima edukativni i socijalni karakter. Edukativni karakter projekta se ogleda u tome da se mladom i nezaposlenom licu, u skladu sa njegovim obrazovnim profilom, omogućuje stručno usavršavanje u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Socijalni karakter se ogleda u tome da praktikanti, korisnici programa, imaju pravo da rade tri puta nedeljno po četiri sata, 48 sati mesečno i da za tu praksu dobijaju džeparac u vrednosti od 5.000,00 dinara neto (putni troškovi i topli obrok). Program radne prakse je organizovani program stažiranja baziran na trojnom ugovornom odnosu između Centra za radno angažovanje Ivanjica, supervizora na lokaciji obavljanja prakse-poslodavca i praktikanata. Program radne prakse se sprovodi putem Ugovora o stručnom usavršavanju potpisanog sa partnerima na projektnu odnosno poslodavcima, baziranog na Zakonu o volontiranju RS. Program radne prakse je realizovan za 40 mladih ljudi i to u dve grupe po 20. Svaka grupa mladih prošla je Program radne prakse u trajanju od 3 meseca kod poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Program radne prakse se realizuje na sledeći način:

1. Terenski rad – ispitivanje potreba poslodavaca na teritoriji Opštine Ivanjica (javni, privatni i civilni sektor);
2. Raspisivanje javnog poziva za poslodavce sa dostavljanjem informacija o potrebnim profilima praktikanata;
3. Raspisivanje javnog poziva za praktikante sa ponuđenim profilima koji su poslodavci prethodno dostavili;
4. Realizacija razgovora između poslodavaca i prijavljenih praktikanata i odabir praktikanata koji će pohađati Program radne prakse;
5. Potpisivanje ugovora o realizaciji Programa radne prakse;
6. Realizacija Programa radne prakse i monitoring;
6. Isplata nadoknade praktikantima;
7. Dodela sertifikata praktikantima o završenom Programu radne prakse;
8. Potpisivanje ugovora o radu po završetku radne prakse sa minimum 25% praktikanata.

REZULTAT
Osnovan i uspostavljen održiv servis za karijerno vođenje i savetovanje mladih „Karijerni centar“ u okviru Kancelarije za mlade, koji je podrška mladima u planiranju i upravljanju karijerom u skladu sa njihovim raznovrsnim potrebama kao i podrška pri njihovom zaposlenju odnosno samozaposlenju.

Podeli sa prijateljima!