Osnaživanje Kancelarija za mlade

Podeli sa prijateljima!

Projekat je realizovan od maja 2017. do marta 2018. godine. U toku projekta je Nacionalna aocijacija u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije sprovela anketiranje koordinatora KZM o potrebama i urađen je kurikulum za treninge koordinatora u odnosu na nivo razvijenosti kompetencija i u skladu sa navedenim kurikulumom preko 70 koordinatora je prošlo obuke. Koordinatori su bili podeljeni u odnosu na iskustvo u radu i dosadašnjem angažovanju i imali su priliku da steknu nova iskustva i kompetence potrebne za razvoj novih i unapređenje postojećih programa kancelarija za mlade.
Kroz sticanje novih znanja i kompetencija zabavljenje omladinskom politikom koordinatori su osnaženiji za rad u KZM, saradnju sa svim zainteresovanim stranama i komunikaciju i saradnju sa mladima u lokalnoj zajednici.
Kroz saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, relevantnim akterima u lokalnim zajednicama, Stalnom konferencijom gradova i opština ulagani su napori u povećanje vidljivosti i otvaranje novih kancelarija za mlade. Otvoreno je novih 7 KZM (Nova Crnja, Opovo, Boljevac,Valjevo, Šabac, Gornji Milanovac i Ćuprija).
Kroz otvaranje novih Kancelarija za mlade postignuto je stvaranje osnova za institucionalnu omladinsku politiku u ovim opštinama.
-Podignuta vidljivost i svest o potrebama mladih u čitavoj zemlji, ukazano na izazove i probleme mladih kroz obeležavanje Međunardnog dana mladih u Kancelarijama za mlade širom Srbije(poslati paketi promo materijala za obeležavanje Međunarodnog dana).
-Urađeno je istraživanje i publikacija o radu Saveta za mlade čiji su rezultati doprineli sistematizovanju saznanja o efikasnosti Saveta za mlade i definisanju preporuka za osnivanje i razvoj Saveta za mlade.
-U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Stalnom konferencijom gradova i opština realizovan je konsultativni proces i podrška za 46 jedinica loklane samouprave kroz obuke za izradu lokalnih akcionih planova.
 
Obuke i proces praćenja realizovane su po metodologiji Stalne konferencije gradova i opština. Obuke su regionalno organizovane (Vojvodina, centralni deo Srbije, južni deo Srbije) i omogućile su koordinatorima konsultacije sa ekspertima u oblasti kreiranja javnih politika, omladinske politike i inkluzivne omladinske politike.
Kroz proces došlo se do preporuka za unapređenje prakse kreiranja javnih dokumenata i potrebnepodrške u međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou.
 
 
 
 
 

Podeli sa prijateljima!